+420 602 691 719 (11 - 18 hod)

Máte 0 položiek vo vašom košíku.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Pieskovisko s.r.o., so sídlom na Romanova 5, 851 02 Bratislava, identifikačné číslo 50215396, zapísaná v obchodnom registri krajského súdu v Bratislave I, oddiel sro, vložka 109953 z dňa 17.3.2016 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovom obchode spoločnosti Pieskovisko s.r.o. - www.shop.playzone.cz/sk.

IČO: 50215396
DIČ: 2120231388
IČ DPH: SK2120231388

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 102/2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri, alebo osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia. Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa pod pojmom podnikateľ rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak kupujúci uvedie v objednávke svoje IČO alebo DIČ, potom zároveň berie na vedomie, že preň platia pravidlá všeobecných obchodných podmienok pre podnikateľov. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, pri využívaní webovej stránky predávajúceho, umiestnenej na adrese www.shop.playzone.cz/sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Tieto ustanovenia majú potom v kúpnej zmluve prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom e-shopu patriacich prevádzkovateľovi (ďalej iba e-shop). Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom e-shopu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.

1.6. Zoznam tovaru na internetovej stránke www.shop.playzone.cz, ktorý prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. Informatívna dostupnosť je uvedená pri každom tovare.

1.7. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky. Cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia.

1.8. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť, či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predošlého znenia obchodných podmienok. 

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho prevedenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci uskutočňovať objednávky tovaru (ďalej len „užívateľský účet“), kupujúci môže uskutočňovať objednávku tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácií na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie účtu tretím osobám

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to predovšetkým v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet viac ako 3 roky nepoužíva, alebo v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúcu z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to predovšetkým s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

3. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplnenej a odoslanej objednávky cez internetovú stránku predávajúceho (ďalej len "objednávka"). Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Akékoľvek ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.

3.2. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charakter objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne, alebo telefonicky).

3.3. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to predovšetkým s osobami, ktoré v predošlých situáciách podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

3.4. Vytvorením objednávky kupujúci berie na vedomia, že doručenie tovaru je spoplatnené aktuálne platným sadzobníkom poplatkov za dopravu na danom internetovom obchode. Výška poplatkov za doručenie tovaru je uvedená priamo pri uzatváraní objednávky, ako aj v sekcii informácie o doprave. Poplatok za doručenie tovaru zahŕňa poplatok za doručenie zásielky prepravnou spoločnosťou, poplatok za zvolený spôsob platby, a balné. Informácie o nákladoch spojených s balným a dodávkou tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia iba v prípade, ak je tovar doručovaní v rámci územia Slovenskej republiky.

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy, môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

4.1.1. V hotovosti na dobierku - platené pri dodaní na mieste určenom kupujúcim v objednávke.

4.1.2 Bezhotovostným prevodom pomocou služby GoPay (platba kartou, či bankovým prevodom)

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady, spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, pod kúpnou cenou sa ďalej rozumejú aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. V prípade platby v hotovosti, alebo v prípade platby na dobierku, je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby, je kúpna cena splatná do 4 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru, spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby, je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.2.), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny, ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu, nie je možné vzájomne kombinovať.

4.7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé, alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru, vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

 

5. STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

5.1. Kupujúci má právo stornovať svoju objednávku bez udania dôvodu, musí tak ale urobiť písomnou formou, prostredníctvom elektronickej pošty.

5.2. Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. Kupujúci má v takomto prípade právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pokiaľ bola stornovaná alebo zrušená objednávka uhradená kupujúcim, predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu v plnej výške, alebo zníženú o storno poplatok, a to prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa §12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z., nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru, upraveného podľa priania kupujúceho, ako aj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu. Od kúpnej zmluvy na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, a od kúpnej zmluvy na dodávku novín, periodík a časopisov.

6.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1, alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať na adresu prevádzky predávajúceho, alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho.

6.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 6.2 obchodných podmienok, sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 7 pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

6.4. V lehote pätnástich (15) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 6.3 obchodných podmienok, je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný, alebo čiastočne spotrebovaný.

6.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 6.2 obchodných podmienok, vráti predávajúci kúpnu cenu kupujúcemu do desiatich (10) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru podľa čl. 6.4 obchodných podmienok, najneskôr však do tridsiatich (30) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti, už pri vrátení tovaru kupujúcim.

6.6. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude použitý, poškodený, neúplný, alebo hodnota tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu v súlade s § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov, nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. Nárok na úhradu vzniknutej škody, je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou. Ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

6.8. V prípade sprostredkovania predaja vstupeniek sa zaplatené vstupné sa nevracia, ak nie je výslovne uvedené inak. Zakúpená vstupenka sa nevymieňa. V prípade straty či poškodenia sa náhradný vstupenka neposkytuje.

 

7. PODMIENKY DODANIA TOVARU

7.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak kúpna zmluva neuvádza iný spôsob. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočne náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

7.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že kupujúci neprevezme tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

7.3. V prípade, že je z dôvodu spôsobeného kupujúcim nutné tovar doručiť opakovane, prípadne je nutné tovar dodať iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, respektíve náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

7.4. Pri doručení zásielky kuriérom je zákazník povinný skontrolovať zásielku - jej prípadné poškodenie. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o poškodenom/porušenom balení zásielky. V prípade, že zásielka je poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je zákazník povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti kuriéra do škodového zápisu. Pri nesplnení vyplnenia škodového zápisu, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

7.5. Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá fakturovanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený (avšak bez známok poškodenie samotnej zásielky, na čo sa vzťahuje bod 4.2.), je zákazník túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

7.6. Kupujúci ku každej zásielke dostane faktúru e-mailom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.

7.7. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

7.8. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim včas oznámené
 

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU, ZÁRUKA

8.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi“, ustanovením § 619 Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len "občiansky zákonník") a nasledujúcimi ustanoveniami občianskeho zákonníka. Záručná doba na nový tovar je v súlade s § 620 Občianskeho zákonníka 24 mesiacov. Záručná doba na použitý tovar je v súlade s § 620 Občianskeho zákonníka 12 mesiacov.

8.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované. Predávajúcim, výrobcom, alebo jeho zástupcom popisované. Na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé. Že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v zodpovedajúcom množstve, miere, alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza, prípadne pre ktorý sa vec obvykle používa.

8.3. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho, buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci, alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci, alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

8.4. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

8.5. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci prijal od kupujúceho reklamovaný tovar.

 

9. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

9.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

9.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru), sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu, alebo tretím stranám umožniť neoprávnene zasahovať, neoprávnene užiť programové vybavenie, alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

9.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie, alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky, alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

 

10. OCHRANA ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE

10.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

10.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej uvádzane všetko spoločne, ako "osobné údaje").

10.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, na účely vedenia používateľského účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.

10.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

10.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho, môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Bez predchádzajúceho súhlasu, nebudú predávajúcim odovzdávané osobné údaje kupujúceho tretej strane (Okrem spoločnosti prepravujúcej tovar).

10.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom, alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

10.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

10.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci, alebo spracovateľ (čl. 10.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho, alebo v rozpore so zákonom, môže:

Požiadať predávajúceho, alebo spracovateľa o vysvetlenie.
10.8.2. Požadovať, aby predávajúci, alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie, alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni okamžite závadný stav. Ak nevyhovie predávajúci, alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením, nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa priamo so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov.

10.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu, neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

10.10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami, alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.11. Pri nakladaní s dátami sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Pieskovisko s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.shop.playzone.cz/sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom č. 101 / 2000Sb., A v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti Pieskovisko s.r.o.. Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, pri vyzdvihnutí reklamácie, či pri preplácaní dobropisu od Vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzenie legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnuť tovar či peniaze vydať / preplatiť. Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie uvedené údaje a tieto získame pri Vašej registrácii, a to buď trvalo, alebo dočasne. Keďže sú tieto Vaše osobné údaje získavané za účelom realizácie obchodné transakcie, nie je nutný Váš výslovný súhlas. Údaje, ktoré získavame s Vaším súhlasom, slúžia na posúdenie Vašej dôveryhodnosti, bonity a platobnej morálky. Na základe tohto Vám potom môžeme ponúknuť ďalšie špeciálne služby, ktoré sú určené iba vybraným zákazníkom. Po zalogovaní do eshopu www.shop.playzone.cz/sk môžete tieto údaje editovať či mazať. (Nemožno z účtovných dôvodov editovať fakturačné údaje.) V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť, stačí odoslať e-mail na shop@playzone.cz.

 

11. DORUČOVANIE

11.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou, musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne, alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Primárne je kupujúcemu korešpondencia doručovaná na adresu elektronickej pošty, uvedenú v jeho užívateľskom účte.

11.2. Správa je doručená:

11.2.1. V prípade doručovania elektronickou poštou, okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty. Integrita správ zaslaných elektronickou poštou, môže byť zabezpečená certifikátom.

11.2.2. V prípade doručovania osobne, alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, prevzatím zásielky adresátom.

11.2.3. V prípade doručovania osobne, alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak odoprie adresát (prípadne osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať.

11.2.4. V prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a dodania výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uložení zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

 

12. ZÁVEREČNé USTANOVENIA

12.1. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky, alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou, obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné, alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto tohto neplatného ustanovení platí ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou, alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia, nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy, či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.5.Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy poskytovanej na diaľku.

12.6.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

12.7.Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

12.8. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie: Pieskovisko s.r.o., Romanova 5, 851 02 Bratislava. Adresa elektronickej pošty: shop@playzone.cz, telefón: +420 602 691 719.

 

V Bratislave dňa 23.10.2018